Kurs se sastoji iz nekoliko delova. Posle upoznavanja studenata sa geofizikom kao naukom, definišu se uslovi za primenu geofizičkih metoda. Zatim se izlažu osnovne postavke i mogućnosti svake od pet predviđenih (u svetu najčešće korišćenih) metoda geofizike. One se predstavlјaju kroz akviziciju, obradu i interpretaciju podataka. Predviđeno je za savaku metodu 2-3 termina. Na kraju se prezentuje značaj korelacije svih metoda međusobno, kao i geofizičkih podataka sa geologijom. Govori se i o ekonomskim osnovama geofizičkih istraživanja.


Praktična nastava: Tumačenje geofizičkih karata. Kvalitativna i kvantitativna interpretacija geofizičkih anomalija na jednostavnim modelima. Korelacija sa geološkim podacima na primerima iz prakse.