Предавачи: Проф. др Драган Игњатовић

Садржај курса:

Теоријска настава: Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и др Практична настава: Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалица

Предавачи: Проф. др Драган Игњатовић

Садржај курса:

Теоријска настава: Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и др Практична настава: Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалица

Предавачи: Проф. др Драган Игњатовић

Садржај курса:

Теоријска настава: Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и др Практична настава: Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалица