Предавачи: Проф. др Драган Игњатовић

Садржај курса:

Теоријска настава: Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава. Основни принципи пројектовања транспорта на ПК, Општа питања прорачуна транспортних машина. Железнички транспорт на ПК – област примене и шеме железничког транспорта, Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Железнички транспорт на ПК – руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Железнички транспорт на ПК – локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори , системи за пренос снаге, системи за кочење. Железнички транспорт на ПК – електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Железнички транспорт на ПК – моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Основни прорачун жележничког транспорта, Одржавање локомотива . Камионски транспорт на ПК – област примене и шеме камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Камионски транспорт на ПК – Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. Камионски транспорт на ПК – Носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Основни прорачун камионског транспорта Одржавање камиона . Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Транспорт тракама на ПК – Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, врсте, контрукција, спајање, монтажа, избор, чланци . Транспорт тракама на ПК - носећи ваљци, конструкција, прорачун, избор, бубњеви, конструкција, прорачун, избор Основни прорачун. Транспорт тракама на ПК, Погонска станица, повратна станица, погон, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Остали видови транспорта на ПК, Хидраулички транспорт, Транспорт жичарама и др. Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом Основне физичко механичке карактеристике материјала и транспорт. Одређивање основних параметара вагона и избор вагона, основни отпори. Одређивање основних параметара локомотива и избор локомотива, основни отпори. Одређивање вучне и кочионе силе. Одређивање основних и додатних отпора кретању воза, Одређивање основних параметара ауто кипера. Одређивање вучне и кочионе силе ауто-кипера. Одређивање основних и додатних отпора кретању ауто кипера, Прорачун покретања транспортера у функцији примењеног система. Прорачун и избор уређаја за затезање, кочење и чишћење. Прорачун и избор гумене траке, Спајање гумене траке. Прорачун и избор бубњева. Прорачун и избор носећих ваљака. Комплексни прорачин транспортера са гуменом траком. Прорачун елемената хидрауличког транспорта.