Теоријска настава
У оквиру програма обрадиће се: припрема И анализа геолошких података за креирање оперативне базе података о лежишту, разлишите геостатистичке методе и технике процене експлоатационих рудних резерви у лежиштима метала, неметала и угља. У оквиру моделирања – израде модела лежишта користиће се софтверски пакети Минеx и Сурпац. Дефинисање и анализа параметара квалитета руде, садржаја штетних компоненти и одређивање цутт-офф садржаја на основу оптималне контуре површинског копа.

Практична настава: Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда пројекта.