Циљ предмета:

Технички системи у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.

Исход предмета:

Студенти ће разумети поузданост као један од основних показатења квалитета и потребу да се она имплементира у процес управљања системом експлоатације и одржавања елемената техничких система током животног циклуса. Разумеће појмове који су у директној вези са поузданошћу, као што су расположивост, сигурност функционисања, ризик. Знаће да квалификују и прорачунају основне показатење поузданости у случају временских зависних и независних система, у случају различитих структура елемената система, у случају малог узорка. Активно ће користити теорију вероватноће и статистику за обраду показатења поузданости.  

Садржај:

Уводна разматрања. Значај поузданости, основни појмови, историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости. Функција поузданости. Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Интервал поверења, провера хипотезе. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост обновљивог елемента. Поузданост временски зависних и временски независних система. Поузданост система и теорија Маркова. Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења.   Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжењерство одржавања. Појам ефективности система, расположивост, готовост, сигурност функционисања. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Поузданост рада површински копова са дисконтинуалним системом / континуалним системом експлоатације. Прорачун капацитета копа на основу теорије поузданости. Теорија поузданости у конструисању. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости.