Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања – код извођења једначина. Упознавање са процесом шематизације природних услова - формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

Исход предмета: Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске схеме струјања подземних вода.

Садржај предмета: Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања – код извођења једначина. Упознавање са процесом шематизације природних услова - формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

Исход предмета: Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске схеме струјања подземних вода.

Садржај предмета: Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.